Riziko osiguranja života

Sastavni deo naše svakodnevnice je neizvesnost, a ponekad i sami svesno preuzimamo neke rizike. Uz programe riziko osiguranja obezbedite sebi mnogo sigurnosti uz malo ulaganja.

Riziko Mix

 • Obezbeđuje porodičnu sigurnost u slučaju smrti osiguranika i pokriva pet težih bolesti (infarkt srca, moždani udar, komu, translpataciju organa i rak)
 • U slučaju bolesti osiguraniku se isplaćuje dogovoreni iznos, ali se osiguranje ne prekida
 • Mogućnost kreiranja paketa osiguranja po izboru
 • Povrat 55% uplaćene premije po isteku osiguranja u slučaju da ne nastupi teža bolest osiguranika

Riziko

 • Pruža izuzetnu ličnu i porodičnu sigurnost, kroz visoke osigurane sume za slučaj trajnog invaliditeta, smrti usled nezgode i prirodne smrti
 • Nudi mogućnost ugovaranja visokih osiguranih suma uz pristupačnu premiju
 • Pruža mogućnost optimalne kombinacije pokrića prema željama i mogućnostima klijenta
 • Uz osnovno osiguranje, na raspolaganju je čitav niz dopunskih osiguranja koja omogućavaju ličnu i porodičnu zaštitu

Riziko kredit

 • Životno osiguranje za pokriće stambenih kredita
 • Zagarantovana suma osiguranja linearno prati pad glavnice kredita
 • Niske premije uz visoke osigurane sume u potpunosti pokrivaju dug po kreditu
 • Premija se ne plaća sve vreme trajanja osiguranja

Polisa se može ugovoriti na minimalno 1, a maksimalno 30 godina

Isplaćuje se osigurana suma za slučaj smrti, trajnog invaliditeta, loma kostiju, hirurških intervencija, korišćenja bolničkih dana, a sve u zavisnosti od ugovorenog paketa osiguranja

Život je kao vožnja bicikla, da bi održao ravnotežu, moraš nastaviti da se krećeš. Albert Ajnštajn